Sklep / Integritetspolicy

Integritetspolicy

PRIVACY POLICY
för INTERNETBUTIKEN SAGAMEBLE-SKLEP.PL

 

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

.

1.1 Denna integritetspolicy för webbutiken är endast avsedd för informationsändamål, vilket innebär att den inte utgör en källa till förpliktelser för tjänstemottagare eller kunder i webbutiken.

1.2.

1.2 Administratören av de personuppgifter som samlas in via Internetbutiken är Phoenix sp. z.o.o. med säte och postadress: ul. Jarzębinowa 23/1, 52-200 Wrocław. KRS: 0000869268 NIP: 8961598936, REGON: 38752176200000 och e-postadress: biuro@sagameble-sklep.pl - nedan kallad "Administratören" och som samtidigt är Internetbutikens tjänsteleverantör och Säljaren.

1.3.

1.3 Kundens och kundens personuppgifter skall behandlas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (Journal of Laws 1997 No. 133, item 883 med ändringar) (nedan kallad lagen om skydd av personuppgifter) och lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster av den 18 juli 2002 (Journal of Laws 2002 No. 144, item 1204 med ändringar).

1.4.

1.4 Den personuppgiftsansvarige ska iaktta särskild omsorg för att skydda de registrerades intressen och ska särskilt se till att de uppgifter som samlas in av honom/henne behandlas lagligt, samlas in för särskilda, berättigade ändamål och inte blir föremål för ytterligare behandling som är oförenlig med dessa ändamål, är materiellt korrekta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas och lagras i en form som gör det möjligt att identifiera de registrerade under en tid som inte är längre än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

1.5.

1.5 Alla ord, fraser och akronymer som förekommer på denna webbplats och börjar med en stor bokstav (t.ex. säljare, onlinebutik, elektronisk tjänst) ska förstås i enlighet med deras definitioner i onlinebutikens föreskrifter som finns tillgängliga på sidorna i onlinebutiken.

.

 

.

2. SYFTE OCH OMFATTNING AV DATAINSAMLING OCH DATAMOTTAGARE

.

2.1 Syftet med, omfattningen av och mottagarna av de uppgifter som Administratören behandlar följer i varje enskilt fall av de åtgärder som Kunden eller Kunden vidtar i Onlinebutiken. Om kunden till exempel väljer personlig upphämtning istället för budleverans när han/hon gör en beställning, kommer hans/hennes personuppgifter att behandlas i syfte att ingå och genomföra försäljningsavtalet, men kommer inte längre att göras tillgängliga för den transportör som utför leveransen för administratörens räkning.

2.2.

2.2 Möjliga syften för Administratörens insamling av personuppgifter om Tjänstemottagare eller Kunder:

.
.

2.2.1. ingående och fullgörande av ett försäljningsavtal eller ett avtal om tillhandahållande av en elektronisk tjänst (t.ex. konto).

2.2.2.

2.2.2. direktmarknadsföring av Administratörens egna produkter eller tjänster.

.
.

2.3 Möjliga mottagare av personuppgifter för kunder i Internetbutiken:

2.3.

.

2.3.1 När det gäller en kund som använder post- eller budleverans i internetbutiken ska administratören göra de insamlade personuppgifterna om kunden tillgängliga för den valda transportören eller mellanhanden som utför leveransen för administratörens räkning.

2.3.2.

2.3.2 För en kund som använder elektronisk betalning eller kreditkortsbetalning i internetbutiken ska administratören göra kundens insamlade personuppgifter tillgängliga för en utvald enhet som hanterar ovannämnda betalningar i internetbutiken.

2.3.3.

2.3.3 Om en kund har samtyckt till att uttrycka sin åsikt om det ingångna försäljningsavtalet, gör administratören de insamlade personuppgifterna om kunden tillgängliga för en utvald enhet som hanterar systemet med undersökningar som ger åsikter om de ingångna försäljningsavtalen i internetbutiken.

2.3.4.

.

2.4 Administratören får behandla följande personuppgifter om kunder eller klienter som använder Internetbutiken: för- och efternamn, kön, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer, leveransadress (gata, husnummer, lägenhetsnummer, postnummer, stad, land), adress till bostad/verksamhet/plats (om den skiljer sig från leveransadressen). När det gäller tjänstemottagare eller kunder som inte är konsumenter kan administratören dessutom behandla tjänstemottagarens eller kundens företagsnamn och skatteregistreringsnummer (NIP).

2.5.

2.5 Tillhandahållande av personuppgifter som avses i stycket ovan kan vara nödvändigt för att ingå och fullgöra ett Försäljningsavtal eller ett avtal om tillhandahållande av Elektroniska Tjänster i Webbutiken. Omfattningen av de uppgifter som krävs för att ingå ett avtal anges varje gång i förväg på Internetbutikens webbplats och i Internetbutikens föreskrifter.

.

 

.

3. kakor och driftsdata

.

3.1 Cookies är små bitar av information i form av textfiler som skickas av en server och lagras på webbplatsen för Internetbutiken (t.ex. på hårddisken på en dator, bärbar dator eller smartphone-minneskort - beroende på vilken enhet som används av besökaren i vår Internetbutik). Detaljerad information om cookies, liksom historien om deras skapande, finns bland annat här: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2 Administratören kan behandla uppgifterna i cookies när besökare använder webbplatsen för Internetbutiken för följande ändamål:

.
.

3.2.1. identifiera kunder som inloggade i internetbutiken och visa att de är inloggade;

3.2.2.

3.2.2. komma ihåg de produkter som läggs i korgen i syfte att lägga en beställning;

3.2.3.

3.2.3. memorera data från ifyllda beställningsformulär, enkäter eller inloggningsuppgifter för webbutiken;

3.2.4.

3.2.4. anpassa innehållet på Internetbutikens webbplats till Kundens individuella preferenser (t.ex. vad gäller färger, teckenstorlek, sidlayout) och optimera användningen av Internetbutikens sidor;

3.2.5.

3.2.5. föra anonym statistik som presenterar sättet att använda Internetbutikens webbplats;

2.

.

3.3 Som standard accepterar de flesta webbläsare som finns på marknaden lagring av cookies. Var och en har möjlighet att bestämma villkoren för användning av cookies genom sina egna webbläsarinställningar. Detta innebär att du till exempel delvis kan begränsa (t.ex. tillfälligt) eller helt inaktivera möjligheten att lagra cookies - i det senare fallet kan detta dock påverka en del av funktionaliteten i Internetbutiken (till exempel kanske det inte är möjligt att följa beställningens väg genom beställningsformuläret på grund av att produkterna i kundvagnen inte kommer ihåg under de på varandra följande stegen för att göra beställningen).

3.4.

3.4 Dina webbläsarinställningar avseende cookies är viktiga när det gäller ditt samtycke till användningen av cookies i vår onlinebutik - i enlighet med bestämmelserna kan sådant samtycke också uttryckas genom dina webbläsarinställningar. I avsaknad av sådant samtycke måste cookie-inställningarna i din webbläsare ändras i enlighet därmed.

3.5.

3.5 Detaljerad information om hur du ändrar inställningarna för cookies och hur du tar bort dem själv i de mest populära webbläsarna finns i hjälpavsnittet i din webbläsare och på följande sidor (klicka bara på den angivna länken):

.

3.6 Administratören behandlar också anonymiserade användningsdata relaterade till användningen av webbutiken (IP-adress, domän) för att generera statistik för att hjälpa till med administrationen av webbutiken. Dessa uppgifter är aggregerade och anonymiserade, dvs. de innehåller inte några identifierande egenskaper för personer som besöker webbplatsen för internetbutiken. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part.

.

 

4. BAKGRUND FÖR DATABEHANDLING

.

4.1 Kundens eller klientens tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt, även om underlåtenhet att tillhandahålla de personuppgifter som anges på webbplatsen för internetbutiken och i internetbutikens föreskrifter som är nödvändiga för ingående och genomförande av ett försäljningsavtal eller ett avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster ska leda till att ett sådant avtal inte kan ingås.

4.2.

4.2 Grunden för behandlingen av Kundens eller Klientens personuppgifter är nödvändigheten av att fullgöra det avtal som han eller hon är part i eller att vidta åtgärder på hans eller hennes begäran innan det ingås. När det gäller behandling av uppgifter i syfte att direkt marknadsföra administratörens egna produkter eller tjänster är grunden för sådan behandling (1) kundens eller klientens föregående samtycke eller (2) uppfyllandet av lagligt motiverade ändamål som administratören eftersträvar (i enlighet med artikel 23.4 i lagen om skydd av personuppgifter anses ett lagligt motiverat ändamål vara, i synnerhet, direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster).

4.3.

4.3 Vid behandling av uppgifter i syfte att uttrycka kundens åsikt om det ingångna försäljningsavtalet är grunden för sådan behandling kundens eller uppdragsgivarens samtycke.

4.4.

 

.

5. RÄTT TILL KONTROLL, ÅTKOMST OCH KORRIGERING AV INNEHÅLLET I DINA DATA

.

5.1 Kunden eller uppdragsgivaren har rätt att få tillgång till och korrigera innehållet i sina personuppgifter.

5.2.

5.2 Varje person har rätt att kontrollera behandlingen av uppgifter om dem som finns i administratörens dataregister, och i synnerhet rätten att: begära komplettering, uppdatering, rättelse av personuppgifter, tillfälligt eller permanent avbrytande av behandlingen eller radering av dem, om de är ofullständiga, föråldrade, osanna eller har samlats in i strid med lagen eller inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in.

5.3.

5.3 Om kunden eller uppdragsgivaren har lämnat samtycke till behandling av uppgifter för direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster, kan samtycket återkallas när som helst.

5.4

5.4 Om administratören avser att behandla eller behandlar uppgifter om en kund eller klient i syfte att direktmarknadsföra administratörens egna produkter eller tjänster, ska den registrerade också ha rätt att (1) lämna in en skriftlig, motiverad begäran om att stoppa behandlingen av hans/hennes uppgifter på grund av hans/hennes särskilda situation eller (2) invända mot behandlingen av hans/hennes uppgifter.

5.5.

5.5 För att utöva de rättigheter som avses ovan kan den personuppgiftsansvarige kontaktas genom att skicka ett lämpligt meddelande skriftligen eller via e-post till den personuppgiftsansvariges adress som anges i början av denna integritetspolicy.

5.4.

 

6.

6. SLUTBESTÄMMELSER

.

6.1 Onlinebutiken kan innehålla länkar till andra webbplatser. Administratören uppmanar att när du går till andra webbplatser bör du bekanta dig med den integritetspolicy som fastställts där. Denna sekretesspolicy gäller endast för denna Internetbutik.

6.2.

6.2 Administratören ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av de behandlade personuppgifterna som är lämpliga med hänsyn till de risker och kategorier av uppgifter som omfattas av skyddet, och i synnerhet för att skydda uppgifterna mot att de lämnas ut till obehöriga, mot att de tas emot av en obehörig, mot att de behandlas i strid med tillämpliga bestämmelser och mot att de ändras, förloras, skadas eller förstörs.

6.3.

6.3 Administratören ska på lämpligt sätt tillhandahålla följande tekniska åtgärder för att förhindra att obehöriga personer får tillgång till och ändrar personuppgifter som skickas elektroniskt:

.

6.3.1. säkra datauppsättningen mot obehörig åtkomst.

6.3.1.

6.3.2 Tillgång till kontot endast efter att ha tillhandahållit en individuell inloggning och lösenord.

6.3.3.

6.3.3. SSL-certifikat.

6.3.3.

.