Sklep / Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACY POLICY
van de SAGAMEBLE-SKLEP.PL INTERNET STORE

 

1. ALGEMENE BEPALINGEN

.

1.1 Dit privacybeleid van de Online Shop dient uitsluitend ter informatie, wat inhoudt dat het geen bron van verplichtingen vormt voor Ontvangers van Diensten of Klanten van de Online Shop.

1.2.

1.2 De beheerder van de persoonsgegevens die via de Online Shop worden verzameld is Phoenix sp. z.o.o. met statutaire zetel en postadres: ul. Jarzębinowa 23/1, 52-200 Wrocław. KRS: 0000869268 NIP: 8961598936, REGON: 38752176200000 en e-mailadres: biuro@sagameble-sklep.pl - hierna te noemen de "Beheerder" en tegelijkertijd de Service Provider van de Internet Shop en de Verkoper.

1.3.

1.3 De persoonsgegevens van de Klant en de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Staatsblad 1997 nr. 133, item 883, zoals gewijzigd) (hierna de Wet Bescherming Persoonsgegevens genoemd) en de Wet betreffende de Verlening van Elektronische Diensten van 18 juli 2002 (Staatsblad 2002 nr. 144, item 1204, zoals gewijzigd).

1.4.

1.4 De voor de verwerking verantwoordelijke moet bijzondere zorgvuldigheid betrachten om de belangen van betrokkenen te beschermen, en er met name voor zorgen dat de door hem verzamelde gegevens rechtmatig worden verwerkt; voor welbepaalde, gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met die doeleinden; inhoudelijk juist en toereikend zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; en niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking worden opgeslagen in een vorm die het mogelijk maakt betrokkenen te identificeren.

1.5.

1.5 Alle woorden, zinnen en acroniemen die op deze website voorkomen en met een hoofdletter beginnen (bijv. Verkoper, Online Shop, Elektronische Dienst) zullen worden begrepen in overeenstemming met hun definities in het Online Shop Reglement dat beschikbaar is op de pagina's van de Online Shop.

.

 

.

2. DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE VERZAMELING VAN GEGEVENS EN GEGEVENSONTVANGERS

.

2.1 Het doel, de reikwijdte en de ontvangers van de gegevens die door de Beheerder worden verwerkt, vloeien in alle gevallen voort uit de handelingen die de Klant of de Klant in de Online Shop verricht. Als de Klant bijvoorbeeld bij het plaatsen van een Bestelling kiest voor persoonlijke afhaling in plaats van bezorging per koerier, dan worden zijn/haar persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het sluiten en uitvoeren van de Verkoopovereenkomst, maar niet langer beschikbaar gesteld aan de vervoerder die de bezorging namens de Beheerder uitvoert.

2.2.

2.2 Mogelijke doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens van Dienstontvangers of Klanten door de Beheerder:

.
.

2.2.1. sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor het leveren van een Elektronische Dienst (bijv. Account).

2.2.2.

2.2.2. direct marketing van eigen producten of diensten van de Beheerder.

.
.

2.3 Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens van de Klanten van de Internetwinkel:

2.3.

.

2.3.1 In het geval van een Klant die gebruik maakt van bezorging per post of koerier in de Internetwinkel, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de bezorging namens de Beheerder uitvoert.

2.3.2.

2.3.2 In het geval van een Klant die in de Internetwinkel gebruik maakt van een elektronische of creditcardbetaalmethode, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen aan een geselecteerde entiteit die voornoemde betalingen in de Internetwinkel afhandelt.

2.3.3.

2.3.3 In het geval van een Klant die ermee heeft ingestemd zijn/haar mening over de gesloten Verkoopovereenkomst kenbaar te maken, stelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar aan een geselecteerde entiteit die het systeem van enquêtes beheert waarin meningen over de gesloten Verkoopovereenkomsten in de Internetwinkel worden gegeven.

2.3.4.

.

2.4 De Beheerder mag de volgende persoonsgegevens van Klanten of Opdrachtgevers die gebruik maken van de Internetwinkel verwerken: voor- en achternaam; geslacht, geboortedatum, e-mailadres; telefoonnummer van contactpersoon; afleveradres (straat, huisnummer, appartementnummer, postcode, plaats, land), adres van woonplaats/bedrijf/vestiging (indien afwijkend van het afleveradres). In het geval van Dienstontvangers of Klanten die geen consument zijn, kan de Beheerder aanvullend de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer (NIP) van de Dienstontvanger of Klant verwerken.

2.5.

2.5 Verstrekking van persoonsgegevens als bedoeld in het bovenstaande lid kan noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst tot het verlenen van Elektronische Diensten op de Online Winkel. Telkens wordt vooraf op de website van de Internetwinkel en in het Reglement van de Internetwinkel aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

.

 

.

3. COOKIES EN WERKGEGEVENS

.

3.1 Cookies zijn kleine stukjes informatie in de vorm van tekstbestanden die door een server worden verzonden en opgeslagen op de website van de Internet Shop (bijv. op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone - afhankelijk van het apparaat dat door de bezoeker van onze Internet Shop wordt gebruikt). Gedetailleerde informatie over cookies en de geschiedenis van het aanmaken ervan vindt u onder andere hier: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2 De Beheerder mag de gegevens in Cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de Internet Shop gebruiken voor de volgende doeleinden:

.
.

3.2.1. Klanten identificeren als zijnde ingelogd op de Internetwinkel en laten zien dat zij ingelogd zijn;

3.2.2.

3.2.2. de Producten te onthouden die aan het winkelmandje zijn toegevoegd om een Bestelling te plaatsen;

.

3.2.3. het onthouden van gegevens van ingevulde Bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens voor de Online Shop;

3.2.4.

3.2.4. de inhoud van de website van de Internetwinkel aan te passen aan de individuele voorkeuren van de Klant (bijv. wat betreft kleuren, lettergrootte, paginaopmaak) en het gebruik van de pagina's van de Internetwinkel te optimaliseren;

3.2.5.

3.2.5. anonieme statistieken op te stellen over de wijze van gebruik van de website van de Internet Shop;

2.

.

3.3 Standaard accepteren de meeste op de markt verkrijgbare webbrowsers het opslaan van cookies. Iedereen heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te bepalen door middel van de eigen browserinstellingen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk (bijvoorbeeld tijdelijk) kunt beperken of volledig kunt uitschakelen - in het laatste geval kan dit echter van invloed zijn op een deel van de functionaliteit van de Internet Shop (het kan bijvoorbeeld zijn dat het niet mogelijk is om het pad van de Bestelling door het Bestelformulier te volgen doordat de Producten in het winkelwagentje niet worden onthouden tijdens de opeenvolgende stappen van het plaatsen van de Bestelling).

3.4.

3.4 Uw browserinstellingen met betrekking tot Cookies zijn belangrijk als het gaat om uw toestemming voor het gebruik van Cookies door onze Online Winkel - in overeenstemming met de regelgeving kan een dergelijke toestemming ook worden uitgedrukt via uw browserinstellingen. Bij het ontbreken van een dergelijke toestemming moeten de cookie-instellingen van uw browser dienovereenkomstig worden gewijzigd.

3.5.

3.5 Gedetailleerde informatie over hoe u de instellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen en hoe u ze zelf kunt verwijderen in de populairste webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van uw webbrowser en op de volgende pagina's (klik gewoon op de gegeven link):

3.6 De Beheerder verwerkt ook geanonimiseerde gebruiksgegevens met betrekking tot het gebruik van de Online Shop (IP-adres, domein) om statistieken te genereren ten behoeve van het beheer van de Online Shop. Deze gegevens zijn geaggregeerd en geanonimiseerd, d.w.z. ze bevatten geen identificerende kenmerken van personen die de website van de Internetwinkel bezoeken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

.

 

4. BASIS VAN GEGEVENSVERWERKING

.

4.1 Verstrekking van persoonsgegevens door de Klant of Opdrachtgever geschiedt op vrijwillige basis, zij het dat het niet verstrekken van de op de website van de Internetwinkel en in het Reglement van de Internetwinkel aangegeven persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Koopovereenkomst of een overeenkomst tot het leveren van Elektronische Diensten, tot gevolg heeft dat een dergelijke overeenkomst niet kan worden gesloten.

4.2.

4.2 De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant of Opdrachtgever is de noodzaak tot uitvoering van de overeenkomst waarbij hij partij is of tot het op zijn verzoek verrichten van handelingen voorafgaand aan de totstandkoming daarvan. In het geval van gegevensverwerking met het oog op direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder is de grondslag voor een dergelijke verwerking (1) de voorafgaande toestemming van de Klant of Klant of (2) de vervulling van wettelijk gerechtvaardigde doeleinden die door de Beheerder worden nagestreefd (overeenkomstig artikel 23, lid 4, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt een wettelijk gerechtvaardigd doel met name geacht direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder te zijn).

4.3.

4.3 In het geval van gegevensverwerking ten behoeve van het uiten van de mening van de Klant over de gesloten Verkoopovereenkomst, is de grondslag voor een dergelijke verwerking de toestemming van de Klant of de Opdrachtgever.

4.4.

 

.

5. RECHT VAN TOEZICHT, TOEGANG EN CORRECTIE VAN DE INHOUD VAN UW GEGEVENS

.

5.1 De Klant of Opdrachtgever heeft recht op inzage en correctie van de inhoud van zijn/haar persoonsgegevens.

5.2.

5.2 Eenieder heeft het recht controle uit te oefenen op de verwerking van de hem betreffende gegevens in het gegevensbestand van de Beheerder, en in het bijzonder het recht om: te verzoeken om aanvulling, bijwerking, rectificatie van persoonsgegevens, tijdelijke of definitieve opschorting van de verwerking of verwijdering daarvan, indien deze onvolledig, verouderd of onwaar zijn, in strijd met de Wet zijn verzameld of niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

5.3.

5.3 Als de Klant of Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

.

5.4 Wanneer de Beheerder voornemens is de gegevens van een Klant of Klant te verwerken of bezig is deze te verwerken ten behoeve van direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder, heeft de betrokkene tevens het recht om (1) een schriftelijk, met redenen omkleed verzoek in te dienen om de verwerking van zijn/haar gegevens te staken vanwege zijn/haar bijzondere situatie of (2) bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

5.5.

5.5 Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan contact worden opgenomen met de Verwerkingsverantwoordelijke door schriftelijk of per e-mail een passend bericht te sturen naar het adres van de Verwerkingsverantwoordelijke dat aan het begin van dit privacybeleid staat vermeld.

5.4.

 

6. SLOTBEPALINGEN

.

6.1 De Online Shop kan links naar andere websites bevatten. De beheerder dringt erop aan dat wanneer u naar andere sites gaat, u kennis neemt van het privacybeleid dat daar is vastgesteld. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze Internetwinkel.

6.2.

6.2 De Beheerder past technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen die is afgestemd op de risico's en categorieën gegevens die onder de bescherming vallen, en in het bijzonder om de gegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan onbevoegden, tegen inname door een onbevoegde persoon, tegen verwerking in strijd met de toepasselijke regelgeving en tegen wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging ervan.

6.3.

6.3 De beheerder zorgt op adequate wijze voor de volgende technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden de elektronisch verzonden persoonsgegevens verkrijgen en wijzigen:

.

6.3.1. Beveiligen van de gegevensreeks tegen toegang door onbevoegden.

6.3.1.

6.3.2 Toegang tot het account alleen na het verstrekken van een individuele login en wachtwoord.

6.3.3.

6.3.3. SSL-certificaat.

6.3.3.

.
Favorieten Menu00,00zł